Statutul Federatiei Patronilor Bihor

REZULTAT ÎN URMA MODIFICĂRILOR ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.01.2019 DE LA ORADEA, JUDEȚUL BIHOR, ÎN RAPORT CU STATUTUL ÎN VIGOARE PÂNĂ LA ACEASTĂ DATĂ
CAPITOLUL I. Denumirea, sediul și temeiul juridic
Art.1 Denumirea organizației este FEDERAȚIA PATRONILOR BIHOR.
Denumirea prescurtată este F.P.B.
Art. 2 Sediul F.P.B. este în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Cetatea Oradea, Corp C, etaj 2.
Art. 3 Federația se constituie și se organizează în baza dispozițiilor Legii nr. 356 din 12 iulie 2001 a Decretului nr. 31/1954, prin sentința civilă nr.88/1991 a dobândit personalitate juridică.
CAPITOLUL II. Dispoziții generale
Art. 4 Federația Patronilor se constituie prin libera asociere a patronilor, prin adeziune la statutul sau a persoanelor juridice, indiferent de natura capitalului, precum și a reprezentanților societăților comerciale și a organizațiilor economice străine, autorizate să funcționeze în România, care își desfășoară activitatea în județul Bihor.
Art. 5 Federația Patronilor Bihor este o organizație autonomă, neguvernamentală și apolitică.
Art. 6 Prezentul statut stabilește condițiile necesare pentru membri, organele de conducere și control, precum și atribuțiile lor.
CAPITOLUL III. Scopul și obiectul de activitate
Art. 7 Federația Patronilor desfășoară următoarele activități:
1. Promovează interesele patronilor în domeniul economic și social, în condițiile economiei de piață, prin participarea ca partener la negocierea contractelor colective de muncă, la asanarea conflictelor sociale și asigurarea egalității de șanse întreprinzătorilor.
2. Reprezintă și apară interesele legitime ale membrilor săi, utilizând mijloacele legale față de organele de stat și terțele persoane.
3. Editează ziare, reviste și cărți; organizează cursuri de management, precum și cursuri de formare și instruire profesională.
4. Poate desfășura activități economice proprii.
5. Acționează ca partener reprezentativ la negocierea contractelor colective de muncă, la medierea litigiilor de muncă, sau a altor probleme ce apar în relațiile sociale dintre patroni și salariați și participă la soluționarea conflictelor dintre firmele membre.
6. Promovează legalitatea și corectitudinea profesională în activitățile economice și relațiile dintre membrii săi, intervine la organele în cauză pentru promovarea unor politici economice, fiscale, comerciale, judiciare, vamale și salariale corecte, precum și pentru combaterea concurenței neloiale.
7. Asigură membrilor săi consultații, asistență și expertiză în domeniul economic, social, comercial, fiscal și juridic, contribuind la fundamentarea deciziilor membrilor săi în activitatea lor patronală.
8. Reprezintă și apără interesele membrilor săi în organizațiile și organismele naționale și internaționale similar, cu care încheie colaborări și la care se poate afilia.
9. Oferă sprijin membrilor în obținerea de credite și finanțări, de a întocmi proiecte pe fonduri nerambursabile, de a concepe programe, în acest sens colaborând cu diferite organisme și bănci care oferă astfel de servicii.
10. Păstrează o legătură permanentă cu celelalte asociații patronale din județul Bihor, oferind totodată membrilor, noi oportunități de afaceri.
11. Poate iniția unele proiecte de legi și modificări de legi, având ca obiect reglementarea exercitării drepturilor membrilor Federației.
CAPITOLUL IV. Membrii Federației
Art. 8 Federația Patronilor Bihor are membri coordonatori, membri, membri de onoare și membri asociați.
Art. 9 Se pot afilia la Federația Patronilor Bihor, prin adeziune la statutul acesteia, persoanele juridice din sectorul privat al județului Bihor, cuprinzând societăți comerciale, persoanele fizice autorizate și persoane juridice cu caracter nepatrimonial care desfășoară activități comerciale, precum și reprezentanți ai societăților comerciale și organizațiilor economice străine autorizate să funcționeze în România, sau asimilate acestora și persoanele fizice autorizate.
Art. 10 Calitatea de membru al Federației se obține pe baza unei cereri scrise și plata taxei de înscriere și a cotizației stabilite de Colegiul Permanent.
Art. 11 Calitatea de membru se pierde odată cu încetarea condițiilor prevăzute la art. 4, art. 9, prin neplata taxelor și cotizațiilor pe o perioadă mai mare de 6 luni, în urma unor acțiuni ilegale intreprinse de aceștia, sau prin retragerea din inițiativă proprie. De asemenea, se pierde odată cu încetarea existenței persoanei juridice membră.
Art. 12 Fiecare membru al Federației are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, drept care se exercită prin persoanele împuternicite legal.
Art. 13 Membrii coordonatori sunt acei membri care achită o singură dată o cotizație de minim 3.000 EUR.
1. Membrii coordonatori au drept exclusiv de vot asupra tuturor problemelor legate de patrimoniul Federației Patronilor Bihor.
2. Membrii de onoare sunt desemnați de către Colegiul Permanent, la propunerea președintelui, dintre persoanele care au contribuții majore la dezvoltarea Federației Patronilor Bihor.
3. Membrii asociați pot fi fundații, asociații, sau orice fel de organizații ale societății civile, cu sau fără personalitate juridică, care s-au remarcat prin activitatea depusă în sprijinul îndeplinirii scopurilor și obiectivelor F.P.B.
CAPITOLUL V. Structura și atribuțiile organelor de conducere și de control
Art. 14 Organele de conducere și control ale Federației sunt următoarele:
– Adunarea Generală a membrilor
– Colegiul Permanent
– Președintele
– Comisia de cenzori
– Președintele de onoare
Art. 15 Adunarea Generală
1. Adunarea Generală a membrilor poate fi ordinară sau extraordinară. Cea ordinară se convoacă o dată pe an și este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor. Adunările generale sunt conduse de către un președinte de ședință ales prin vot la începutul fiecărei ședințe.
2. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a) adoptă și modifică statutul Federației cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot și jumătate plus unu din membrii coordonatori;
b) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
c) stabilește și alege numărul membrilor Colegiului Permanent și ai Comisiei de cenzori, pe care îi și revocă;
d) alege Președintele Federației;
e) alege Președintele de onoare al Federației;
f) analizează și aprobă raportul de activitate al Colegiului Permanent, bilanțul și darea de seamă contabilă anuală și raportul comisiei de cenzori;
3. Adunarea Generală ordinară poate fi convocată de președinte, sau de 1/5 parte din membrii Federației.
4. Drept de vot la Adunarea Generală au membrii care și-au plătit cotizația pe ultimele 6 luni.
5. La prima convocare, Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din membrii cotizanți. Dacă nu este întrunit cvorumul de prezență, Adunarea Generală este de drept convocată după 4 ore cu aceeași ordine de zi, când hotărârile vor putea fi luate indiferent de numărul de membri prezenți, cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți, iar hotărârile legate de orice chestiune de patrimoniu vor putea fi luate cu votul a două
treimi din membrii coordonatori.
6. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la cererea a 1/3 parte din Colegiul Permanent, sau a președintelui.
7. Adunarea Generală ordinară se convoacă în scris, cu 15 zile înainte, iar cea extraordinară cu 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
8. Materialele ce urmează a fi discutate în Adunarea Generală se vor putea consulta la sediul Federației, cu 5 zile înainte de data pentru care a fost convocată.
Art. 16 Colegiul Permanent
1. Colegiul Permanent este format din maxim 15 membri aleși pe perioada de 4 ani, după cum urmează: 10 membri coordonatori și 5 membri. Președintele ales face parte din Colegiul Permanent. Dintre membrii Colegiului Permanent se vor alege 3 vicepreședinți, iar dintre aceștia se poate alege un prim-vicepreședinte.
2. Colegiul Permanent reprezintă organul executiv al Federației care se întrunește cel puțin o dată pe trimestru, hotărârile sale fiind valabile dacă au fost luate cu majoritatea voturilor membrilor.
Colegiul Permanent răspunde în fața Adunării Generale pentru toată activitatea sa și de respectarea dispozițiilor legale privind administrarea mijloacelor materiale și bănești ale Federației.
3. Colegiul Permanent are următoarele atribuții:
a) asigură respectarea statutului și ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, urmărește realizarea strategiei generale stabilită de aceasta;
b) convoacă Adunarea Generală;
c) aprobă înscrierea de noi membri și retragerea membrilor la cerere, precum și hotărăște excluderea membrilor în cauză;
d) stabilește strategia de dezvoltare, organizează comisiile de specialitate;
e) stabilește cuantumul cotizației lunare și a taxei de înscriere;
f) aprobă afilierea la organizații patronale județene, regionale și de reprezentare națională, precum și la organizații cu reprezentare internațională;
g) aprobă convenții și protocoale de colaborare cu organizații patronale județene, naționale sau internaționale;
h) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, precum și schema de personal angajat al Federației;
i) rezolvă orice alte probleme privind activitatea curentă a Federației în conformitate cu prevederile statutului și cu hotărârile Adunării Generale, respectând dispozițiile legale în vigoare;
j) stabilește modul în care sunt administrate mijloacele materiale și bănești ale Federației;
k) împuternicește președintele F.P.B., sau o altă persoană, să semneze orice document pentru finanțări bancare, sau proiecte pe fonduri nerambursabile.
Art. 17 Președintele
1. 1. Președintele Federației Patronilor Bihor este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii care au vechime cel puțin 1 an.
2. Președintele are următoarele atribuții:
a) are drept de semnătură și dispoziție în gestionarea fondurilor și a patrimoniului Federației, conform împuternicirii date în scris de către membrii Colegiului Permanent;
b) reprezintă, sau numește, reprezentanții Federației: în justiție, față de autorități și terți, persoane juridice sau fizice, interne sau internaționale, conform împuternicirii date de Comitetul Director;
c) urmărește îndeplinirea atribuțiilor personalului angajat;
d) asigură conducerea curentă a Federației și răspunde de activitatea sa în fața Adunării Generale și a Colegiului Permanent;
e) convoacă Adunarea Generală extraordinară și Colegiul Permanent de câte ori este necesar;
f) reprezintă și angajează Federația în raport cu organele Administrației de stat și Administrației locale, precum și în relațiile cu alte organizații patronale, sociale, politice și economice legal constituite, din țară și străinătate, conform mandatului dat de Colegiul Permanent;
g) în cazuri de urgență, poate să semneze acte și să aibă intervenții în scopul apărării intereselor generale ale membrilor, asociațiilor profesionale și organizațiilor patronale componente ale Federației Patronilor Bihor, cu condiția ratificării ulterioare a acestora de către Colegiul Permanent.
Art. 18 Președintele de onoare
1. Președintele de onoare al Federației Patronilor Bihor este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă nelimitată, până la vacantare, dintre membrii care au avut un aport deosebit la
dezvoltarea Federației Patronilor Bihor.
2. Președintele de onoare poate participa la toate Adunările Generale și ședințele Colegiului Permanent, votul său fiind consultativ.
Art. 19 Comisia de cenzori
Comisia de cenzori este formată din 3 membri aleși de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani, unul dintre membri fiind președintele comisiei. Are următoarele atribuții:
a) supraveghează și verifică activitatea financiară a Federației și gestiunea patrimoniului acesteia;
b) verifică cel puțin o dată pe lună activitatea financiară a Federației, întocmind procesele verbale de verificare pe care le prezintă Colegiul Permanent, pentru a propune măsurile necesare
pentru buna funcționare a activității Federației;
c) este obligată ca atunci când constată nereguli în administrarea Federației, să propună luarea măsurilor necesare pentru stabilirea răspunderilor și recuperarea pagubelor în condițiile legii și să urmărească luarea acestor măsuri.
CAPITOLUL VI. Dispoziții finale
Art. 20 Federația Patronilor Bihor se poate dizolva, sau lichida, prin hotărârea Adunării Generale, sau prin hotărâre judecătorească.
Art. 21 Sursele de finanțare ale Federației sunt cotizațiile membrilor, taxe, tarife, comisioane, sponsorizări și donații legale. Taxele de transcriere și cuantumul cotizației lunare se stabilesc de către Colegiul Permanent. Mai pot constitui surse de finanțare subvențiile, veniturile din desfășurarea de manifestări culturale, sportive și de agrement, prestări servicii, dobânzi, precum și sumele rezultate în urma activităților economice proprii.
Art. 22 Statutul Federației Patronilor Bihor a fost aprobat în cadrul Adunării Generale din 15.11.2001, iar prezentul statut a fost aprobat în cadrul Adunării Generale din 14.01.2019.

Doresti sa te inscrii in FPB?

Descarca cererea, completeaz-o si trimite-o prin email!

Formular de Inscriere